Statut Stowarzyszenia Polski Związek Fitness & Wellness

Statut

ROZDZIAŁ I – Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia – §1

 1. Tworzy się Stowarzyszenie „Polski Związek Fitness & Wellness”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym trwałym zrzeszeniem mającym na celu propagowanie i popularyzację uprawiania sportu i rekreacji w klubach fitness & wellness, i innych komercyjnych obiektach sportowo – zdrowotno rekreacyjnych.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia i władz jest miasto Gdynia.
 6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej
 8. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy
 9. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji – § 2

 1. Celami Stowarzyszenia jest:
  1. reprezentowanie interesów właścicieli prywatnych klubów fitness, wellness, siłowni, basenów i innych komercyjnych obiektów sportowo -zdrowotnorekreacyjnych, wobec  organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
  2. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz rozwoju fitness i wellness a także popularyzację sportu  i rekreacji oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej w społeczeństwie
  3. przyczynianie się do zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych przez członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. świadczenie członkom Stowarzyszenia fachowej pomocy w zakresie gospodarczym, prawnym, marketingowym i ekonomicznym, poprzez:
   1. organizowanie Seminariów, prowadzonych przez ekspertów z dziedziny sportu, medycyny, pedagogiki, ekonomii, prawa – szczególnie prawa podatkowego, marketingu i innych ważnych dziedzin, koniecznych do optymalnego funkcjonowania na rynku,
   2. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną,
  2. organizowanie szkoleń i dokształcanie instruktorów fitness& wellness ,
  3. przyznawanie licencji (dyplomów) instruktorom fitness & wellness, uznawanych w krajach Unii Europejskiej przez Europejski Związek Fitness & Wellness EFCA
  4. współpracę i wzajemną pomoc oraz wymianę doświadczeń członków Stowarzyszenia,
  5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
  6. międzynarodową współpracę z organizacjami fitness i wellness,
  7. inicjowanie i prowadzenie akcji, które wspierałyby działalność Stowarzyszenia, w szczególności konwencji, seminariów i inne,
  8. inne działania sprzyjające rozwojowi organizacji i realizacji statutowych celów.

ROZDZIAŁ III – Członkowie Stowarzyszenia – § 3

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać właściciele prywatnych obiektów i pracodawcy w branży fitness i wellness, w szczególności prowadzący Kluby Fitness, Studia Sportowe, Siłownie, Baseny, SPA itp. na terenie kraju.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również osoby prowadzące tego typu obiekty na terenie Unii Europejskiej.
 3. Szczególny status członkowski przysługuje członkom-założycielom stowarzyszenia. uprawnienia osobiste Członków-założycieli określone w niniejszym statucie nie przechodzą na ich następców prawnych.
 4. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej podjęcia uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków i opłaceniu składki.
 5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia – po złożeniu pisemnej rezygnacji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia – ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W momencie złożenia wypowiedzenia wygasa prawo głosu Członka.
  2. wykluczenia – w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Statucie, zachowania szkodzącego Stowarzyszeniu lub niegodnego, w szczególności w razie bezpośredniego lub pośredniego udzielania się w organizacji konkurencyjnej wobec Stowarzyszenia, jak również opóźnienia się z płatnością składki o ponad trzech miesięcy, Zarząd może podjąć decyzje o wykluczeniu. Przed podjęciem decyzji Zarząd jest obowiązany rozpatrzyć stanowisko Członka. Decyzja o wykluczeniu jest doręczana Członkowi na piśmie.
  3. śmierci członka
 1. Wykluczony lub występujący członek nie ma prawa do zwrotu uiszczonej składki członkowskiej.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 4

 1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz inne osoby, nie będące właścicielami obiektów wymienionych w § 3 ust.1, które złożą oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcie Członka wspierającego do Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje po złożeniu oświadczenia przez członka i podjęciu stosowanej uchwały przez Zarząd.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia

§ 5

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
  2. zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia,
  3. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. biernego i czynnego wyboru do organów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. przestrzegać statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć w zebraniach i konferencjach Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki,
  4. godnie prowadzić działalność w ramach Stowarzyszenia,
  5. godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
  6. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Do członków wspierających nie mają zastosowania pkt 1d oraz pkt 2c niniejszego paragrafu.
 4. Członkowie-założyciele zwolnieni są z obowiązku określonego w pkt 2c.

ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia – § 6

Głównymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie Członków – § 7

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz do roku – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kolejnego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby, jeżeli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 25 % Członków Stowarzyszenia.
 4. O terminie, miejscu i porządku dziennym obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
 5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i członkowie-założyciele Stowarzyszenia, a także, z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 6. Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany, a protokół musi zostać podpisany przynajmniej przez Przewodniczącego i Protokolanta.

§ 8

 1. Każdy Członek Stowarzyszenia posiada jeden głos, za wyjątkiem członkówzałożycieli, którym przysługują 2 głosy. Nieważny jest głos oddany przez Członka, który zalega z płatnością składek.
 2. Głosowanie odbywa się wyłącznie osobiście. Nie dopuszczalne jest głosowanie pisemne ani odstąpienie głosu innemu członkowi. Członek Stowarzyszenia może jednakże wysłać na Walne Zebranie swojego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i doręczone Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 4. Do zmiany Statutu wymagana jest większość dwóch trzecich głosów obecnych na Zebraniu.
 5. Do podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest większość dwóch trzecich głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 9

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmiana,
 2. zatwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania,
 3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania i jego zmiana,
 4. wybór Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej,
 5. ustalanie trybu załatwiania spraw gospodarczych oraz porządku wyborczego,
 6. przyjmowanie sprawozdań Zarządu w zakresie finansów i działalności, udzielenie absolutorium Zarządowi,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków stowarzyszenia.

§ 10

 1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, przy czym wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
 2. Wybór pozostałych członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych.

ZARZĄD – § 11

 1. Zarząd składa się z 3 członków stowarzyszenia wybieranych na 5 letnią kadencję przez Walne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes,
  2. Dwóch Wice Prezesów,
 3. Prezes ma prawo do jednoosobowego reprezentowania Stowarzyszenia. W imieniu Stowarzyszenia mogą również występować działający łącznie dwaj Wiceprezesi
 4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące

§ 12

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. prowadzi działalność Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
 2. realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. ponosi odpowiedzialność za uczciwość i rzetelność zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 4. może zobowiązać poszczególnych członków do wykonywania obowiązków statutowych,
 5. decyduje o przyjęciu na członka,
 6. określa szczegółowo wysokość stawki wpisowego, opłaty członkowskiej, opłat za szkolenia,
 7. może wykluczyć członka, zawiesić w jego prawach ,
 8. zarządza środkami finansowymi Stowarzyszenia oraz załatwia sprawy finansowe związane z działalnością Stowarzyszenia,
 9. zwołuje Walne Zebranie Członków,
 10. przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania w zakresie finansów i dokonań,
 11. koordynuje bieżącą działalność Stowarzyszenia,
 12. opracowuje regulamin prac Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań poszczególnych członków Zarządu.

§ 13

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego zarządu lub jego pełnomocnika

KOMISJA REWIZYJNA – § 14

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i określa tryb swego działania
 3. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
  2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
  3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania zarządu,
  4. zwoływanie walnego zebrania członków, w razie niezwołania go przez zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem, w trybie przewidzianym dla nadzwyczajnego walnego zebrania,
  5. składanie na walnym zebraniu członków wniosków o uchylenie uchwał zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia ,
  6. składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom stowarzyszenia

§ 15

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji można uzupełnić ich skład w drodze kooptacji. Liczba osób kooptowanych nie może przekraczać jednorazowo1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełniania dokonają pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

ROZDZIAŁ V – Środki finansowe Stowarzyszenia – § 16

Środkami finansowymi Stowarzyszenia są dochody:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z opłat wpisowych,
 3. z opłat za szkolenia, seminaria i inne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie, opłat egzaminacyjnych, kontrolnych,
 4. z opłat licencyjnych,
 5. z darowizn,
 6. z działalności gospodarczej.
 7. dotacji

Środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane jedynie na cele związane ze statutową  działalnością.

§ 17

 1. Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w odpowiednich ustawach.
 2. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są –Przewodniczący (jednoosobowo), albo Zastępca i Sekretarz działający łącznie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi rozliczenia finansowe i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

 

ROZDZIAŁ VI – Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia – § 18

 1. Z wnioskiem o zmianę statutu Stowarzyszenia może wystąpić:
  1. Zarząd,
  2. Walne Zebranie Członków,
  3. grupa co najmniej 20% członków.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, można zgłaszać do Zarządu nie później niż na 3 miesiące przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. O rozwiązanie Stowarzyszenia mogą wnosić organy wymienione w ustępie 1.
 4. Zmiany statutu lub decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 5. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Walne Zebranie Członków może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

§ 8 – Przepisy przejściowe

 1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu   rejestracyjnego.
 2. Statut został uchwalony przez członków założycieli Stowarzyszenia w Gdańsku, dnia 11 września 2004 roku na zebraniu założycielskim.
 3. Statut po zmianach został uchwalony przez członków założycieli na zebraniu w Gdańsku w dniu 06 listopada 2004 roku.